Welcome to the Interactive Section of the site. Here we will be posting papers and other replication news. Please feel free to add your comments to any of the postings here.

publication alert

Rtt105 functions as a chaperone for replication protein A to preserve genome stability Shuqi Li, Zhiyun Xu, Jiawei Xu,Linyu Zuo, Chuanhe Yu, Pu Zheng, Haiyun Gan, Xuezheng Wang, Longtu Li, Sushma Sharma, Andrei Chabes, Di Li, Sheng Wang, Sihao Zheng, Jinbao Li, Xuefeng Chen, Yujie Sun, Dongyi Xu, Junhong Han, Kuiming Chan, Zhi Qi, Feng, Qing Li The EMBO Journal (2018) 37, e99154
Comments
Contact Us