Welcome to the Interactive Section of the site. Here we will be posting papers and other replication news. Please feel free to add your comments to any of the postings here.

publication alert

miR-30a can inhibit DNA replication by targeting RPA1 thus slowing cancer cell proliferation Zhenyou Zou, Mengjie Ni, Jing Zhang, Yongfeng Chen, Hongyu Ma, Shihan Qian, Longhua Tang, Jiamei Tang, Hailun Yao, Chengbin Zhao, Xiongwen Lu, Hongyang Sun, Jue Qian, Xiaoting Mao, Xulin Lu, Qun Liu, Juping Zen, Hanbing Wu, Zhaosheng Bao, Shudan Lin, Hongyu Sheng, Yunlong Li, Yong Liang, Zhiqiang Chen, Dan Zong Biochemical Journal 473(14) 2131-2139;
Comments
Contact Us